Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v:
TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, Z.S., RŮŽOVÝ PAHOREK 549, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK , IČ.: 265 77 089 (dále jen „Správce“),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresu místa pobytu
 4. u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Czech Dance Organzation, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen CDO)
 • Česká asociace Sport pro všechny, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha (dále jen ČASPV)
 • Taneční skupina roku – Dance Awards o.z., Nitrianské Sučany 47, 972 21 Nitrianské Sučany, Slovakia, IČO : 423 77 552
 • ČESKÁ ÚNIE SPORTU – Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, 160 17, IČ 00469548, DIČ CZ00469548
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

a to za účelem

 • vedení evidence členské základny CDO, ČASPV, TSR a ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,
  identifikace na soutěžích a akcích CDO, ČASPV, TSR a ČUS,
 • žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný kolektiv) moje

 1. fotografie
 2. videa
 3. zvukové záznamy
 4. sportovní výsledky

za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

 1. telefonní číslo (u nezletilých telefonní číslo zákonného zástupce)
 2. e-mail (u nezletilých e-mail zákonného zástupce)
 3. rodné číslo

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Czech Dance Organzation, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
 • Česká asociace Sport pro všechny, z.s., se sídlem Ohradské náměstí 1628/7, Stodůlky, 155 00 Praha
 • Taneční skupina roku – Dance Awards o.z., Nitrianské Sučany 47, 972 21 Nitrianské Sučany, Slovakia, IČO : 423 77 552
 • ČESKÁ ÚNIE SPORTU – Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov, 160 17, IČ 00469548, DIČ CZ00469548
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17
  Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text formuláře pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji registrací.

Reference našich zákazníků

Další reference