Členské a platební podmínky

ČLENSKÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s. 

Růžový pahorek 549, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jen „studio“)

I. POVINNOSTI STUDIA  

Povinností studia je zajistit služby kvalifikované výuky tance (dále jen trénink nebo kurz) či jiných služeb uvedených na internetových stránkách nebo v jiných propagačních materiálech studia.

II. OBECNÉ 

1)         Členské příspěvky

Výše členských příspěvků pro sezónu 2023/24 je stanovena takto:

a)         Při frekvenci docházky na tréninky 1x týdně je cena členského příspěvku 1 850 Kč za pololetí (tj. až 19 týdnů/tréninků v prvním pololetí anebo až 19 týdnů/tréninků v druhém pololetí) nebo 3 700 Kč za rok (tj. až 38 týdnů(tréninků za rok). Nový člen má před rezervací a úhradou kurzu nárok na první zkušební trénink vybraného kurz zdarma. Pro stávající členy jsou připraveny před zahájením nové sezóny časově omezené slevy při celoroční platbě členství. Délka tréninků je 60 min, u tréninků BABY a MINI 45 min. Konkrétní rozpis tréninků ke každé složce naleznete na https://www.dancepoint.cz/kurzy/ a v ročních tréninkových plánech. Členský příspěvek je určen na zajištění kompletního provozu klubu, nejedná se jen o náklady spojené jen se samotnými tréninky.

b)         Při frekvenci docházky na kurzy 2x týdně (soutěžní kurzy – tréninky) je cena členského příspěvku 3 350 Kč za pololetí (tj. až 38 tréninků v prvním pololetí anebo 38 tréninků v druhém pololetí), nebo 6 700 Kč za rok (tj. až 74 tréninků za rok). Nový člen má před rezervací a úhradou kurzu nárok na první zkušební trénink vybraného kurz zdarma. Pro stávající členy jsou připraveny před zahájením nové sezóny časově omezené slevy při celoroční platbě členství. Délka tréninků je 60 min, u tréninků STREET DANCE JUNIOŘI A 90 min. Konkrétní rozpis tréninků ke každé složce naleznete na https://www.dancepoint.cz/kurzy/ a v ročních tréninkových plánech. V ceně pololetních/ročních členských příspěvků nejsou obsaženy mimořádné tréninky nad rámec ročního tréninkového plánu, soustředění, registrace a soutěžní licence, startovné, kostýmy a cestovní náklady. V rámci soutěžní složky je povinné členství ve svazu Czech Dance Organization, klub si účtuje manipulační poplatek 20 Kč při registraci/prodloužení členství.

c)         V případně uzavření členství v průběhu roku se částka členského ročního nebo pololetního příspěvku poměrně snižuje dle týdne zahájení kurzu první tréninkem s ohledem k počtu zbývajících tréninků do konce pololetí nebo roku. 

d)         Veškeré doklady o zaplacení poskytne studio na vyžádání. Studio nevyhotovuje potvrzení pro pojišťovny a podobná potvrzení. Potvrzuje pouze již vyhotovené dokumenty ze strany členů v případě potřeby.

e)         Vrácení členského poplatku, resp. jeho části, se poskytuje pouze z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu (více než 6 týdnů) na základě potvrzení a doložení lékařem. Storno poplatek členství je 20% z nevyčerpané částky.

f)         V případě žádosti člena o povolení přestupu v rámci Czech dance Organization do jiného klubu, TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s. požaduje ze strany člena uhradit kompletní náklady za předchozí soutěžní sezónu. Jde o náklady, které byly na člena vynaloženy ze strany spolku, jedná se např. O příspěvek na kostým/dres člena, na soustředění spojené s přípravou na soutěže (nájem, mzda trenéra), na koordinaci a přípravu soutěžní sezóny (mzdy) a členské příspěvky do svazu Czech dance Organization, dopravu či další poplatky spojené s tímto.

g) V případě jednorázových či mimořádných akcí, jakými jsou PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, PRÁZDNINY VE MĚSTĚ, WORKSHOPY, SUMMER LATINO PARTY, WINTER LATINO PARTY se po zakoupení služby nestáváte členem klubu a neplatí pro vás podmínky členství.

2)         Rozvrh kurzů a průběh jejich konání

a)         Tréninky se konají dle rozvrhu zvoleného kurzu, který je k dispozici na www.dancepoint.cz. Tréninky se nekonají v době státních svátků a školních prázdnin.  

b)         Trénink může být bez náhrady zrušen ze strany studia pouze v naléhavých důvodech jakými jsou: technické důvody (nutné opravy, nečekaná havárie), zdravotní či jiné závažné problémy trenéra, chřipková nebo jiná epidemie, živelní katastrofy. S ohledem na důvod zrušení může být ale jako náhrada účastníkům zrušeného tréninku zaslán voucher na libovolný trénink jiného kurzu. 

c)         V případě onemocnění či jiné absence trenéra může studio nahradit lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě nevyužití tréninku členem z jakéhokoliv důvodu není možná náhrada.  

d)         Vstup rodičů do sálu v průběhu tréninku není povolen. Rodičům, případně jiným rodinným příslušníkům či známým je určen prostor předsálí, kde mohou využít prostory k čekání a sledovat tanečníky přes prosklené dveře sálu.  

e)         Aktuální informace jsou členům zasílány na email uvedený v členském účtu v systému Reenio. Lze zde uvést pouze jedna kontaktní emailová adresa. Zprávy, které vyžadují rychlé doručení, jsou zasílány formou SMS zprávy na mobilní číslo uvedené v členském účtu v systému Reenio. Lze zde uvést pouze jedno kontaktní telefonní číslo.  

f)         Trenéři zodpovídají za tanečníky pouze v době výuky v tanečním sále či jiných prostorech k tomu určeným. V případě tréninků dětí ve věkové kategorii 3-7 let jsou rodiče povinni setrvat v předsálí a dohlížet na dítě v případě, kdy dítě odchází z tréninku z důvodu použití toalety, za rodičem apod. U takto malých dětí není v možnostech trenéra zajistit dohled mimo sál.  

3) Pohyb a pravidla v prostorách studia

a)         Prostory šatny ve studiu slouží pouze k odkládání oděvů, a to po dobu konání tréninku. Šatna v žádném případě neslouží k odkládání cenností a k dlouhodobému odkládání jiných věcí, např. oděvů. Veškeré cennosti si prosím berte s sebou do sálu. Dovolujeme si vás upozornit, že za odložené věci neručíme. 

b)         Taneční sály a přilehlé prostory studia jsou nekuřácké. Zákaz použití platí i pro elektronické cigarety. Platí zde také přísný zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

c)         Člen může být vyloučen za nekázeň v prostorách studia, která narušuje výuku, a to následujícím způsobem: Musí být napomenut a rodiče jsou na tuto skutečnost upozorněni. Pokud se tato skutečnost zopakuje, budou upozornění rodiče podruhé a informováni o vyloučení. K okamžitému vyloučení nastane v případě prokázání krádeže, úmyslného ublížení na zdraví v prostorách studia anebo v případě zatajení skutečností související se zdravotním stavem člena. V případě vyloučení nemá člen nárok na vrácení uhrazeného členského poplatku. 

III. POVINNOSTI ČLENA  

a)         V případě výběru kurzu člen odešle přihlášku formou rezervace vybraného tanečního kurzu elektronickým formulářem na stránkách www.dancepoint.cz a uhradí členský příspěvek. 

b)         Platba členského příspěvku se provádí pololetně či ročně online při rezervaci zvoleného kurzu dle cenových podmínek uvedených v článku II. odstavec 1).  

c)         Před účastí na tréninku ve studiu se člen převléká v šatně umístěné před tanečním sálem, to do vhodného sportovního oblečení dle zvoleného kurzu a čisté obuvi určené pouze k tréninku s podrážkou, která nezanechává stopy na podlaze tanečního sálu. Doporučuje se také mít vhodně upravené vlasy, aby nepřekážely na tréninku. 

d)         Dostavit se na trénink do studia včas, nejpozději pak 10 minut před jeho zahájením.  

e)         Mít zajištěn pitný režim po dobu tréninku, doporučujeme neslazené tekutiny odpovídající délce tréninku. 

f)         Doporučujeme uzavření individuálního úrazového pojištění členů.

g)         Na tréninku ve studiu platí zákaz používání mobilního telefonu, výjimkou je načtení QR kódů sloužícímu k evidenci docházky.  

h)         Člen, popř. jeho odpovědný zákonný zástupce, odpovídá za školy způsobené ve studiu, tj. v tanečním sále, tělocvičně či přilehlých prostorech studia.  

IV. SPECIÁLNÍ POVINNOSTI ČLENŮ SOUTĚŽNÍCH TÝMŮ  

Členové soutěžních týmů jsou povinni:

a)         Docházet řádně na tréninky dle rozvrhu kurzu uvedeného na www.dancepoint.cz, to včetně mimořádných tréninků a soustředění, workshopů, vzdělávacích akcí a vystoupení. Člen musí splnit podmínku docházky min. 70 %. Nedodržení docházky může být důvodem vyřazení ze soutěžní formace. Omluvou, především na mimořádných trénincích, je pouze nemoc nebo závažné rodinné důvody. 

b)         Zaslat písemnou omluvu neúčasti na tréninku, to formou SMS na telefon trenéra nebo emailem info@dancepoint.cz.

c)         Dodat formuláře zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem před nástupem na první trénink v rámci kurzu. V případě změny zdravotní způsobilosti v průběhu roku je tuto informaci člen povinen neprodleně ohlásit vedení studia.  

d)         Odevzdat kopii průkazu pojištěnce. 

e)         Být přítomni na všech soutěžích v dané soutěžní sezoně 2023/24 – jaro. Především se jedná o postupové soutěže pořádající Czech Dance Organization, Taneční skupina roku a vybrané pohárové soutěže.  Termíny budou oznámeny s předstihem ihned po vypsání danou pořádající organizací. Omluvou je pouze nemoc, úraz či vážné rodinné důvody. Neúčast vždy musí být neprodleně nahlášena trenérovi.  

f)         Hlavní trenér rozhoduje o zařazení tanečníka do soutěžní formace. Člen musí umět veškeré taneční vazby, které jsou po něm vyžadovány a jeho taneční dovednosti musí odpovídat nárokům na zařazení do taneční formace. 

g)         Mimo členský příspěvek je člen povinen uhradit mimořádné tréninky nad rámec ročního tréninkového plánu, soustředění, registrace a soutěžní licence, startovné, kostýmy a cestovní náklady. Cena mimořádných tréninků je 100 Kč/hod/tanečník, 150 Kč/2hod/tanečník a je splatná před konáním tréninku či v případě potřeby se uhradí jako celek při potřebě vyššího počtu tréninků na účet klubu. Startovné na soutěž se platí vždy nejpozději 3-5 dnÍ před soutěží dle propozic soutěže. K výši startovného na soutěž je stanoven klubem příspěvek ve výši 50,- Kč na zajištění registrace + pedagogický a trenérský dohled vč. kompletního organizačního zajištění na soutěži.

h)         Doprava na soutěže je zajištěna společně prostřednictvím objednaného autobusu (mimořádně také vlakem) a tento způsob dopravy je povinný pro všechny členy (mimo soutěžní složky STREET DANCE MINI, STREET DANCE RODIČE). V případě, že si rodiče budou chtít odvézt své dítě na soutěž vlastním autem (nebo jiným způsobem), nemají nárok na slevu za podíl z ceny zajištěného autobusu, popř. hromadného jízdného vlakem. Současně jsou povinni sdělit trenérovi závažný důvod, na základě kterého člen necestuje společně s týmem. 

i)          Konkrétní informace k dopravě a soutěži jsou sděleny vždy zhruba 3 dny před samotnou soutěží, které posílá v těchto termínech pořadatel po uzávěrkách a online prezentacích. Člen bere na vědomí, že studio nemůže ovlivnit termín předání informací s ohledem na to, kdy je zašle pořadatel.

Reference našich zákazníků

Další reference