Obchodní podmínky a všeobecné podmínky

ČLENSTVÍ VE SPORTOVNÍM A TANEČNÍM KLUBU

lekce 1x týdně: 990 Kč čtvrtletí (úhrada členství rozdělena do 3 plateb ročně)

lekce 2x týdně: 1.920 Kč čtvrtletí (úhrada členství rozdělena do 3 plateb ročně)

OTEVŘENÉ LEKCE PRO VEŘEJNOST

150 Kč

KREDIT

Při nákupu kreditu za cenu 1 350 Kč získáte kredit v hodnotě 1 500 Kč. Kredit je časově omezený na 120 dní.

Nahrajte si u nás na recepci nebo přes webové stránky studia kredit na svůj online vytvořený účet v rezervačním systému a čerpejte zvýhodněnou cenu lekcí.

Kredit platí na otevřené lekce a speciály street dance a paso doble (případně na další dle aktuální nabídky).

Kredit nelze uplatnit workshopy a zboží.

Kredit je nepřenosný.

WORKSHOPY

Ceny workshopu jsou uvedeny u každého zvlášť dle aktuální nabídky.

PRONÁJEM PROSTORU

Po domluvě, pro více informací prosím kontaktujte info@dancepoint.cz

STORNO PODMÍNKY

OTEVŘENÉ LEKCE/OPEN CLASSY LZE STORNOVAT POUZE U PLATBY KREDITEM v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude vám dle storno podmínek studia její hodnota odečtena z kreditu.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Reklamační řád, záruka a odstoupení od smlouvy

STORNO PODMÍNKY

OTEVŘENÉ LEKCE/OPEN CLASSY LZE STORNOVAT POUZE U PLATBY KREDITEM v rezervačním sytému max. 2 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude vám dle storno podmínek studia její hodnota odečtena z kreditu.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1 Toto jsou všeobecné podmínky společnosti TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z.s., se sídlem Frýdek-Místek, Jeronýmova 393, PSČ 738 01, IČ 26577089 (dále jen „TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT“).

1.2 Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi TANEČNÍM STUDIEM DANCEPOINT a účastníky kurzů / workshopů, tanečních lekcí a jakýchkoli dalších akcí (dále jen „účastníci“ nebo “ účastník”).

2. Přihlášení do kurzů / workshopů a uzavření smlouvy

2.1 Přihlášení do tanečních kurzů / workshopů se provádí na základě písemné vyplněné přihlášky, kterou účastníci doručí TANEČNÍMU STUDIU DANCEPOINT osobně nebo elektronickým formulářem. V okamžiku, kdy TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT účastníkovi potvrdí (písemně či emailem) přihlášení, dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi TANEČNÍM STUDIEM DANCEPOINT a účastníkem.

2.2 Předmětem smluvního vztahu je závazek TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT zajistit služby výuky tance či jiných služeb uvedených na internetových stránkách či v jiných propagačních materiálech TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT a zároveň závazek účastníka uhradit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu.

2.3 Přihlášením účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

2.4 Přihlášením účastník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s provozním řádem.

2.5 Přihlášením účastník stvrzuje, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav mu nebrání ve využití služeb TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT.

2.6 Přihlášením účastník uděluje TANEČNÍMU STUDIU DANCEPOINT výslovný souhlas dle §5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány výhradně k interním potřebám a nebudou poskytnuty třetím osobám. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemně doporučenou zásilkou do sídla společnosti TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT.

3. Provozní řád

3.1 Přihlášením na kurz, workshop nebo jinou akci se účastník zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele. Dále se zavazuje dodržovat provozní řád sálu, ve kterém se kurzy a lekce uskutečňují (např. používat obuv určenou pro tanec a cvičení, atd.). Přihlášením na kurzy a lekce TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.

3.2 Prostory šatny slouží pouze k odkládání oděvů po dobu konání lekce. Šatna v žádném případě neslouží k odkládání cenností. Veškeré cennosti si prosím berte s sebou do sálu. Dovolujeme si vás upozornit, že za odložené věci neručíme.

3.3 Taneční sály a přilehlé prostory jsou nekuřácké. Platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

3.4 Do tanečního sálu je zákaz vstupu ve znečištěné obuvi. Všichni účastníci mají povinnost přezouvat se do čisté taneční obuvi.

3.5 V případě poškození vybavení tanečních sálů a přilehlých prostor je viník povinen uhradit plnou výši škody.

3.6. Termíny a časy jednotlivých lekcí se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem tanečního kurzu / workshopu. Aktuální informace jsou upřesňovány jednotlivými lektory a na internetových stránkách www.dancepoint.cz. Účastník je povinen tyto aktuální informace průběžně sledovat a s případnými změnami se včas seznámit.

4. Služby poskytované TANEČNÍM STUDIEM DANCEPOINT

4.1 TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT rezervuje účastníkovi místo na konkrétním kurzu / workshopu po dobu 7 dnů od potvrzení převzetí přihlášky. Neuhradí-li účastník v této době cenu kurzu, rezervace účasti může zaniknout.

4.2 Pokud byl kurz / workshop již zahájen, rozhoduje TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT o zařazení účastníků do kurzů individuálně podle svého uvážení.

4.3 TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT může změnit místo konání kurzu nebo workshopu, osobu lektora daného kurzu / workshopu či program kurzu / workshopu (za předpokladu zachování alespoň základních parametrů kurzu a původního počtu hodin). TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT může změnit i termín celého kurzu. V případě, že se účastník nemůže zúčastnit kurzu v náhradním stanoveném termínu, má nárok na vrácení zaplacené ceny kurzu (či ceny jeho nevyčerpané části, dojde-li ke změně až po zahájení kurzu).

4.4 V případě onemocnění či jiné absence lektora může TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT nahradit lektora jiným lektorem se stejnou či obdobnou kvalifikací. V případě, že se před zahájením určité lekce kurzu / workshopu nepodaří zajistit jiného lektora, má účastník právo na vrácení poměrné části ceny kurzu / workshopu (tj. ceny dané lekce).

4.5 Není-li uvedeno jinak, lekce neprobíhají v termínech státních svátků a školních prázdnin pro okres Frýdek-Místek.

5. Povinnosti účastníka

5.1 Docházka do kurzů / workshopů je věcí přihlášeného účastníka. Nenavštívené lekce nelze z kurzovného odečítat, není-li uvedeno jinak.

5.2. Pokud je účastník kurzu členem soutěžní složky, má povinnost docházet kromě běžných tanečních lekcí také na mimořádné tréninky, pokud jsou vypsány, a hradit náklady související (pronájem sálu). Lektor kurzu oznámí termíny mimořádných tréninků s co největším předstihem, minimálně však 14 dnů před dnem konání. 

5.3 Pokud je účastník kurzu členem soutěžní složky, má povinnost účastnit se soutěží, pokud jsou vypsány, a hradit náklady související (startovné, cestovné). Lektor kurzu oznámí termíny soutěží s co největším předstihem, minimálně však 30 dnů před dnem konání.

5.4 V případě, že účastník zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování v účasti na kurzu / workshopu nebo že takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit TANEČNÍMU STUDIU DANCEPOINT a ihned ukončit svoji účast v dané lekci.

5.5 Účastník odpovídá za škodu, kterou způsobí TANEČNÍMU STUDIO DANCEPOINT nebo jakékoli třetí osobě v souvislosti se svou účastí na kurzu / workshopu.

5.6 331 TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti či přeceněním své fyzické kondice.

5.7 TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které účastníkovi vzniknou v důsledku nedodržení postupu či pokynů TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT či jeho lektorů.

6. Cena a platební podmínky

6.1 Cena kurzů / workshopů je dána ceníkem TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT platným v době objednání kurzu / workshopu, pokud není dohodnuta cena jiná.

6.2 Cena kurzů / workshopů je splatná do 7 dnů od objednání kurzu / workshopu, pokud není uvedeno jinak.

6.3 Cena může být účastníkem uhrazena v hotovosti nebo převodem na účet TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT.

7.Pořizování fotografií a audio / video záznamů

7.1 Účastník tanečního kurzu / workshopu přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí s pořizováním fotografií a audio / video záznamů na lekcích, příp. na dalších akcích organizovaných TANEČNÍM STUDIEM DANCEPOINT nebo akcích, kterých se TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT účastní, a to včetně soutěží a veřejných vystoupení.

7.2 Účastník tanečního kurzu / workshopu přijetím těchto všeobecných podmínek souhlasí s užitím těchto fotografií a audio / video záznamů, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:

7.2.1 Autor je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro potřebu účastníků tanečních kurzů / workshopů. Ty jsou zveřejňovány zejména na Facebooku, Instagramu, Youtube TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT apod.

7.2.1 Autor je oprávněn užít fotografie a audio / video materiál pro svou vlastní potřebu a účely prezentace své práce.

7.2.2 Autor je ve výjimečných případech oprávněn poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií a audio / video materiálů jako svých autorských děl třetím osobám, a to pro účely reklamní i redakční (periodický tisk).

7.3 Fotografie a audio / video materiály mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.

7.4 Každý účastník tanečního kurzu / workshopu v TANEČNÍM STUDIU DANCEPOINT má právo nezúčastnit se pořizování fotografií a audio / video záznamů.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT

8.1 Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení kurzu / workshopu ze strany TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT. V takovém případě má účastník právo buď na vrácení nevyčerpané části kurzovného nebo si vybrat za zvýhodněných podmínek účast v jiném kurzu / workshopu pořádaném v TANEČNÍM STUDIU DANCEPOINT.

8.2 TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT je oprávněno okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb z důvodu hrubého porušení povinností účastníka plynoucích z těchto všeobecných podmínek. V takovém případě je účastník povinen zaplatit TANEČNÍMU STUDIU DANCEPOINT smluvní pokutu ve výši ceny nevyčerpané části kurzu / workshopu.

9. Odstoupení od smlouvy ze strany účastníka

9.1 Účastník má právo okamžitě odstoupit od smlouvy o poskytování služeb v případě hrubého porušení povinností TANEČNÍHO STUDIA DANCEPOINT plynoucích z těchto všeobecných podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb. V takovém případě má účastník nárok vrácení nevyčerpané části kurzovného.

9.2 V případě dlouhodobých zdravotních důvodů (30 dnů a více) řádně prokázaných dokladem od příslušného lékaře má účastník právo sehnat si za sebe náhradníka či získat zpět 70% z uhrazeného kurzovného za každý nevyčerpaný kalendářní měsíc.

9.3 V případě jiných předem neočekávaných důvodů má účastník právo sehnat si za sebe náhradníka či získat zpět 50% z uhrazeného kurzovného za každý nevyčerpaný kalendářní měsíc.

9.4 V případě workshopů a jiných krátkodobých akcí je možné ustanovení 9.3 těchto všeobecných podmínek použít maximálně 3 dny před zahájením akce. Při pozdějším odhlášení právo na získání části kurzovného zpět zaniká.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2017.

10.2 TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT je oprávněno tyto všeobecné podmínky kdykoliv změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách www.dancepoint.cz. Pro veškeré účastníky jsou závazné všeobecné podmínky účinné v den vzniku smlouvy. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít tato změna vliv na práva a povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných podmínek.

10.3 Pokud by se stala některá ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto všeobecných podmínek jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto všeobecných podmínek strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.

10.4 Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Frýdku-Místku dne 1. 1. 2017

Mgr. Markéta Bilasová

jednatel 

Reference našich zákazníků

Další reference